Frakcja Wyrzutowa

Obalamy burmistrzów od 2010r ;)

Archive for the tag “Dariusz Przybylski Wschowa”

Wydatki z działu promocja w 2016 roku

Po żenującej Informacji w zakresie promocji Gminy Wschowa w 2016 roku oto pełne zestawienie kwot

odpowiedz promocja 2016 001

Reklamy

Informacja nt. realizacji Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Zwracam uwagę na osobę autora tej informacji. Naczelnik Przybylski, to mój ulubiony autor samorządowy.

S1S2s3s4

Ku pamięci

Czytelnik zwrócił mi uwagę, że strona KWW Nasza Wschowa Nasz Samorząd jest już niedostępna w sieci. Nic straconego. Mam ją całą na dysku : )

Dziś przypominam program wyborczy ugrupowania rządzącego Wschową

SILNA GMINA SILNY POWIAT

program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców

NASZA WSCHOWA – NASZ SAMORZĄD

PREAMBUŁA

Komitet Nasza Wschowa – Nasz Samorząd jest największym komitetem wyborczym w historii powiatu wschowskiego. Skupia kandydatów na burmistrzów gmin Wschowa, Szlichtyngowa, Sława, kandydatów na radnych do tych gmin oraz radnych do powiatu wschowskiego. U źródeł jego powstania leży troska o rozwój naszej małej ojczyzny, a pobudza do działania fatalny stan finansów, większości wspomnianych samorządów, niski poziom inwestycji, wysokie bezrobocie, szczególnie na terenach wiejskich oraz brak programów naprawczych. Stąd inicjatywa połączenia wszystkich aktywnych sił w celu odbudowy pozycji naszych samorządów i wprowadzenia ich na ścieżkę rozwoju.

NASZA WSCHOWA oznacza silną identyfikację nas wszystkich z młodym powiatem wschowskim, który wywalczony z takim trudem źle buduje swoją pozycję. Wszystkim nam, bez wyjątku, zależy na tym, aby był silny i dobrze rozpoznawalny w regionie i kraju.

NASZ SAMORZĄD to oczywiste pojęcie tego, co dla nas ważne. Od dawna, jako działacze społeczni, staramy się być odpowiedzialni za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Chcemy tę odpowiedzialność wziąć jeszcze w większym stopniu. Nie chodzi jednak wyłącznie o nas. Chcemy, aby sprawy powiatu i gmin były bliskie nam wszystkim bez wyjątku, by nam zależało na tym, co się dzieje we Wschowie, Szlichtyngowej, Sławie, byśmy mogli z dumą mówić NASZ SAMORZĄD! Aby władza była blisko mieszkańców, a mieszkańcy mogli znacznie bardziej wpływać na kształt swojej gminy, powiatu poprzez udział w licznych instytucjach społecznych i tworzenie budżetów obywatelskich.

Chcemy być dumni ze swojego powiatu i gmin, nosić wysoko głowy, dlatego, że tu mieszkamy. Prosimy o włączenie się w proces odbudowy pozycji naszego regionu. Stąd nasz program nosi nazwę SILNA GMINA SILNY POWIAT. Silne gminy, współpraca między nimi, dziś praktycznie nie istniejąca, da nam też silny powiat. Zbudujmy je razem! Prosimy o Wasze głosy 16 listopada!

TEZY PROGRAMU

Nie możemy składać obietnic na wyrost w sytuacji, kiedy gmina Wschowa jest potężnie zadłużona, podobnie i powiat, a długi nie przyczyniły się do wzrostu wpływów do kas samorządów. Najpierw przeprowadzimy kontrolę zarządczą i dokładny przeglądu stanu finansów. To pozwoli na konstrukcję planu naprawczego, którego realizacja nie może oznaczać pogorszenia kondycji funkcjonujących instytucji samorządowych. Wszystko powinno ułatwić nam starania o pozyskanie poważnych środków unijnych. Z tego będzie wynikać rytm i tempo działań. Wiemy jednak, co chcemy zrobić w pierwszej kolejności:

GOSPODARKA:

– będziemy zmierzać do powstania strefy inwestycyjnej z prawdziwego zdarzenia, aktywnie poszukiwać inwestorów, podejmiemy rozmowy ze Swedwoodem, w rozwiązaniach wzorować będziemy się na Nowosolskiej Podstrefie Ekonomicznej i korzystać z zebranych tam doświadczeń;

– wzmocnimy inwestycje związane z infrastrukturą np. kanalizacja, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, jako niezbędny warunek do harmonijnego rozwoju miasta i gminy;

– jako priorytet uznajemy ochronę i wsparcie lokalnych firm;

– zdecydowanie poprawimy zarządzanie jednostkami samorządowymi, przeciwdziałać i piętnować będziemy marnotrawstwo pieniędzy publicznych;

– doprowadzimy do powstania inkubatora przedsiębiorczości oraz zintegrowanego z nim Centrum Współpracy z Przedsiębiorcami oraz Centrum Informacji;

– doprowadzimy do zwiększenia udziału lokalnych przedsiębiorców w pracach wykonywanych na terenie gminy, chronić będziemy, w ramach obowiązujących przepisów lokalny rynek;

– będziemy dążyć do porozumienia z Powiatem w celu uporządkowania i obniżenia kosztów zarządu, remontu dróg i chodników.

PRACA:

– będziemy zabiegać o każde istniejące miejsce pracy poprzez współpracę z funkcjonującymi firmami;

– będziemy zabiegać o to, aby nasi mieszkańcy byli zatrudniani w pierwszej kolejności;

– do czasu powstania miejsc pracy w strefie inwestycyjnej i ze względu na umiejętności zawodowe, będziemy współpracować z ościennymi ośrodkami oraz przedsiębiorcami na ich terenach, organizując, dla chętnych i zdecydowanych, grupy do pracy w pozyskanych miejscach.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE:

Braki na rynku mieszkaniowym są tak duże, że będziemy inicjować oraz wesprzemy każde działanie zmierzające do poprawy zarówno w mieście, jak i na wsi poprzez:

– pozyskiwanie funduszy unijnych na dozbrajanie gruntów miejskich i wiejskich;

– tworzenie budownictwa komunalnego, partnerstwo publiczno-prywatne w tym zakresie oraz aktywne pozyskiwanie developerów;

– adaptacja istniejących lokali na cele mieszkaniowe.

EKOLOGIA:

– nie dopuścimy do dalszej degradacji środowiska naturalnego, ani do inwestycji zagrażających zdrowiu mieszkańców;

– będziemy wspierać działania proekologiczne.

POLITYKA SPOŁECZNA:

Zawsze, nie tylko, kiedy środków jest mniej, należy zwracać uwagę na sposób wydawania pieniędzy na cele pomocy społecznej, dlatego zwrócimy szczególną uwagę na:

– sposób wydatkowania zasiłków społecznych, aby trafiały do rzeczywiście potrzebujących;

– wprowadzimy w życie i rozszerzymy zakres „KARTY DUŻEJ RODZINY”, np. poprzez zniesienie opłaty, dla dzieci z dużych rodzin, związanej z dłuższym niż pięciogodzinnym przebywaniem dziecka w przedszkolach samorządowych, co będzie wymierną pomocą dla młodych rodziców;

– zniesiemy opłaty związane z dłuższym, niż pięciogodzinnym, przebywaniem dziecka w przedszkolach samorządowych, co będzie wymierną pomocą dla młodych rodzin z terenu gminy Wschowa i pozwoli im np. na większe zaangażowanie zawodowe;

– zwiększymy wsparcie stowarzyszeń o charakterze społecznym, organizacji kościelnych i niosących pomoc potrzebującym w formie organizacyjnej i materialnej;

– za obowiązek uznajemy wprowadzenie budżetu obywatelskiego z prawdziwego zdarzenia, w ramach, którego mieszkańcy będą mogli zadecydować, na co wydadzą część swoich podatków;

– w porozumieniu z mieszkańcami przeanalizujemy zasadność utrzymania Strefy Płatnego Parkowania, jej obszar oraz system opłat;

– zmienimy godziny pracy urzędu, aby korzystanie z niego nie wiązało się dla mieszkańców z koniecznością brania dnia wolnego lub zwalnianiem się z pracy.

ROLNICTWO:

– będziemy inicjować powstawanie grup producenckich oraz wspierać istniejące;

– poprzez współpracę z zarządcami wpłyniemy na poprawę stanu melioracji;

– będziemy wspierać organizacje rolnicze.

BEZPIECZEŃSTWO:

W naszym rozumieniu bezpieczeństwo definiujemy, jako współpracę z Policją, Strażą Pożarną i służbą zdrowia. Chociaż te trzy domeny leżą głównie w zakresie działań powiatu zamierzamy współpracować z tymi instytucjami w tym zakresie, dlatego też widzimy konieczność wsparcia:

– Ochotniczych Straży Pożarnych,

– zwiększenia współpracy z Policją i Strażą Pożarną w zakresie profilaktyki zapobiegania rozmaitym zdarzeniom oraz edukacji dzieci i młodzieży,

Za zasadne uznajemy przeanalizowanie wydatków i kierunków działania Straży Miejskiej.

KULTURA, EDUKACJA I SPORT:

Działania kulturalne zawsze z założenia mogą mieć szerszą ofertę i docierać do większej liczby odbiorców. Nie chcemy jednak kształtować gustów naszych mieszkańców, ale znacząco rozszerzyć ofertę kulturalną, aby każdy znalazł coś dla siebie i poprawić stan bazy. To samo dotyczy się oferty sportowej oraz rekreacyjnej. Będziemy m.in.:

– korzystając ze środków unijnych wyposażać w sprzęt świetlice wiejskie, aby mogły przyciągnąć dzieci i młodzież i były otwarte szczególnie w weekendy i zapewniały opiekę;

– zwiększymy wsparcie dla organizacji i klubów sportowych oraz kulturalnych zajmujących się organizacją czasu wolnego dla wszystkich mieszańców;

– utrzymamy i w miarę możliwości zwiększymy stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Reforma kopiuj – wklej

W czwartek podamy do publicznej wiadomości uzupełnione o nowe dane materiały, dotyczące ewentualnych zmian w oświacie – mówi Dariusz Przybylski – będą to informacje, które otrzymali wcześniej radni i dyrektorzy szkół, ale poszerzone o obliczenia finansowe.

I bardzo dobrze, że będą jakieś nowe dane albowiem to co ja, jako radny dostałem, to jakiś pospolity plagiat jest, który podobno ma opisywać wschowską rzeczywistość

img036

Strona powyższa jest skopiowana z dokumentu Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

grodzisk

następnie kartkowana jest pozycja

propozycje

ale komu chce się czytać 130 stron skoro jest gmina Kietrz 

gmina k

śmiało kopiujemy i wklejamy

img037

img038a

Czerwony kolor to oczywiście gmina Kietrz (nieprawdaż, że robi wrażenie ten wykrzyknik w zdaniu o kosztach utrzymania jednego ucznia w małych szkołach? Jaka troska o finanse publiczne przebija się w tym zdaniu )  a kolorem niebieskim swoje trzy grosze do reformy systemu edukacji we Wschowie dorzuca gmina Drwinia

gmia d

Dalej nie chciało mi się szukać ale zapraszam, tych którzy mają siły, do dalszych poszukiwań. Podpowiadam, że na 12 stronie, między tabelami, znajduje się taka sygnatura – Przygotował: Dariusz Przybylski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Ja tych sił już nie mam. Mam wrażenie, że dotarłem do ściany. Dlatego też na dłuższy czas żegnam się z państwem. Do usłyszenia. 

 

 

Post Navigation